ביקורת ופיקוח על עבודות אחזקה

תהליך של פקוח ומעקב חיצוני בלתי תלוי על ביצוע מדיניות האחזקה של הארגון.
לימוד נוהלי האחזקה שנקבעו, בדיקתם מול המלצות היצרן במידת הצורך.
קביעת לוחות זמנים לביצוע מעקבים וביקורות.
הכנת דוחות לקובעי המדיניות תוך הקפדה על יישום ההמלצות.
סיכומים שנתיים.